Schenk wil de preferente vervoerder voor haar opdrachtgevers zijn én blijven.
Innovatie en flexibiliteit met altijd een scherp oog voor veiligheid, efficiency en milieu staan daarom bij Schenk centraal. Dat vertaalt zich in een jonge, state-of-the-art vloot én in het best opgeleide team in de branche. Door de intensieve samenwerking met onze opdrachtgevers slagen wij erin niet alleen aan hun huidige vervoersbehoefte te voldoen, maar ook in te spelen op hun toekomstige vraag.

Het fundament onder onze visie vind je in onze beleidsverklaringen:

 

  QHSSE  -  Corporate Social Responsibility - Sustainability - ESG Report 2022

 


 

Beleidsverklaring QHSSE

(Quality, Health, Safety, Security and Environment)

Het beleid van Schenk Tanktransport is erop gericht om tijdens of door onze werkzaamheden geen schade toe te brengen aan mens, milieu en/of materieel. 

Om dit te bereiken streeft Schenk Tanktransport middels een actieve inzet van het management continu naar verbeteringen van de arbeidsomstandigheden, kwaliteit, veiligheid en gezondheid, beveiliging, het voldoen aan klantenwensen en milieuprestaties. 

Dit alles kan alleen maar met een stabiele, goed opgeleide en gemotiveerde groep werknemers met een hoog verantwoordelijkheidsbesef. Schenk Tanktransport voert hiervoor een uitgebreid en actief “Behavior Based Safety” programma en een disciplinair beleid.

Het is de taak en verantwoordelijkheid van alle werknemers van Schenk Tanktransport om maximale zorg te besteden aan de eigen veiligheid en gezondheid en die van alle personen die door zijn of haar werkzaamheden beïnvloed kunnen worden. Het beleid voor het melden, door de werknemers, van near-misses en afwijkingen en dit vervolgens te rapporteren richting opdrachtgevers draagt hier in belangrijke mate aan bij. De beïnvloeding van de uitvoering van het werk door het gebruik van alcohol en/of drugs is ten strengste verboden en wordt disciplinair bestraft. 

Bovendien hebben alle medewerkers van Schenk Tanktransport een persoonlijke verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden volgens de kwaliteits-, veiligheids-, beveiligings-, gezondheids- en milieueisen, zoals gesteld door wet- en regelgeving, opdrachtgever(s), ethische normen en waarden  en Schenk Tanktransport. 

Het managementsysteem stelt Schenk Tanktransport vervolgens in staat flexibel en op uniforme wijze in te spelen op de wensen van onze klanten. Op deze manier zijn we nu en op lange termijn in staat een hoog niveau van dienstverlening te waarborgen vanuit al onze vestigingen. 

Om aan al deze eisen te kunnen voldoen worden de medewerkers voortdurend (persoonlijk) geïnstrueerd en getraind. 

 


 

Beleidsverklaring CSR

(Corporate Social Responsibility)

Bij Schenk Tanktransport definiëren we maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als volgt:

-Integratie van bedrijfsvoering en waarden, waarbij de belangen van alle belanghebbenden, waaronder investeerders, klanten, werknemers, de gemeenschap en het milieu, zijn opgenomen in het bedrijfsbeleid en de bedrijfsactiviteiten;
- Bedrijfsvoering op een sociaal verantwoorde en ethische wijze;
- Bescherming van het milieu en de veiligheid van mensen;
- Ondersteuning van mensenrechten;
- Het betrekken, leren, respecteren en ondersteunen van de gemeenschappen en culturen waar we mee samenwerken.

Alle van toepassing zijnde wetten dienen te worden nageleefd. Dit beleid is van toepassing op alle activiteiten die door of namens Schenk Tanktransport en de onder zijn zeggenschap vallende dochterondernemingen worden ondernomen. 

Wij zullen dit beleid en ons zakelijk handelen voortdurend herzien om samenwerking met zakelijke partners te stimuleren en ontwikkeling te bevorderen. 

Inzet en Doelstellingen
In overeenstemming met overig beleid en andere verklaringen omtrent duurzaamheid en QHSSE, zien we erop toe dat rekening wordt gehouden met alle MVO-onderwerpen, dat deze in onze bedrijfsvoering en administratie worden ondersteund en dat ze in overeenstemming zijn met de belangen van alle belanghebbenden.

We streven ernaar om als toonaangevend op het gebied van MVO te worden gezien en weten dat we, door zo te handelen, een aanzienlijke meerwaarde zullen creëren voor onze aandeelhouders. We zijn ons ervan bewust dat MVO de aspecten van duurzame ontwikkeling en sociale kwesties omvat die het meest relevant zijn voor Schenk Tanktransport en beslissen op welk moment dit MVO-beleid wettelijk en op de meest effectieve manier kan worden ingevoerd.

Al onze werknemers en onderaannemers nemen de MVO-overwegingen die in dit beleid zijn beschreven mee in hun dagelijkse werkzaamheden. Leidinggevenden van Schenk Tanktransport fungeren als rolmodel door deze overwegingen toe te passen in de besluitvorming in alle dagelijkse werkzaamheden. Zij zullen er ook voor zorgen dat er passende organisatiestructuren zijn om MVO-kwesties en -prestaties die relevant zijn voor ons bedrijf op een effectieve manier te identificeren, controleren en beheren. 

We zullen alle werknemers en onderaannemers informeren dat zij rekening dienen te houden met het effect van hun handelen op niet-hernieuwbare hulpbronnen. Ook stimuleren we alle zakelijke partners om MVO te allen tijde in te voeren.

Bedrijfsethiek en Transparantie
We streven naar handhaving van de hoogste integriteits- en bedrijfsnormen teneinde de dagelijkse werkzaamheden op een uitstekende manier te kunnen blijven uitvoeren en het vertrouwen in onze governance-systemen te bevorderen. We zullen op een open en eerlijke manier handelen en ook in overeenstemming met strenge ethische, professionele en wettelijke normen. We erkennen het belang van de bescherming van al onze menselijke, financiële, fysieke, informatieve, sociale, en milieurijkdommen en onze reputatie.

Om dit te realiseren leven wij mededingingswetten en sectorreglementen na. Deze wetten gelden voor alle medewerkers van de onderneming en inbreuken worden bestraft. Het is niet toegestaan om afspraken te maken die de concurrentie vervalsen of bedoeld zijn om dat te doen of commercieel gevoelige informatie tussen concurrenten uit te wisselen. Daar waar wij als dominante onderneming fungeren zullen wij geen misbruik maken van deze positie en waar het wettelijk vereist is zullen fusies en overnames, joint ventures en sommige financiële investeringen ter goedkeuring aan een regulator worden aangeboden. 

Er wordt een zerotolerance beleid gevoerd ten aanzien van corruptie. Ons beleid is erop gericht omkoping, verduistering, fraude, nepotisme of witwassen te voorbieden en te voorkomen. Alle medewerkers, dienen zich strikt te houden aan relevante wetgeving, inclusief specifieke anti-corruptiewetgeving in de landen waarin wijnzaken doen. 

We zullen onze zakelijke partners, onderaannemers en leveranciers informeren over ons MVO-beleid en met hen samenwerken om consistentie met dit beleid te realiseren. Ook zullen we de prestatie van dit MVO-programma meten, auditeren en publiekelijk bekendmaken.

Milieu, Gezondheid & Veiligheid
We zullen de gezondheid en veiligheid van alle personen die met onze werkzaamheden te maken hebben beschermen, met inbegrip van onze werknemers, onderaannemers en het publiek. We bieden een veilige en gezonde werkomgeving, met arbeidsuren die de wet niet overschrijden, en zullen de gezondheid en veiligheid van geen enkele persoon in gevaar brengen. 

We stellen ons tot doel dat er geen ongevallen gebeuren en dat de gevolgen voor het milieu beperkt blijven door samen met belanghebbenden, collega's en anderen een verantwoord milieugebruik en continue verbetering te bevorderen.

Onze doelstelling is te trachten de gevolgen voor het milieu te beperken doordat wij continu verbeteringen doorvoeren binnen het bedrijf en in de samenwerking met onze partners, onderaannemers en leveranciers.  

We zullen de gevolgen voor het milieu beoordelen door toepassing van Bewuste Zorg op al onze werkzaamheden, en indien nodig, maatregelen nemen en de bevindingen openlijk rapporteren aan alle belanghebbenden. We realiseren ons dat verontreinigingspreventie, biodiversiteit en het behoud van natuurlijke rijkdommen van groot belang zijn voor een duurzaam milieu en zullen deze concepten op een effectieve manier in onze zakelijke besluitvorming integreren.

Onze werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor het bijdragen aan een veilige werkomgeving, het aannemen van een veilige werkhouding en het werken op een milieubewuste manier. Er is een QHSSE-beleid.

Betrekkingen met belanghebbenden
Wij betrekken belanghebbenden op een duidelijke, eerlijke en respectvolle manier bij ons beleid en onze werkzaamheden. We zetten ons in voor een tijdige en inhoudelijke dialoog met alle belanghebbenden, o.a. aandeelhouders, klanten en werknemers, inheemse bevolkingsgroepen, overheden, toezichthouders en landeigenaren.

Betrekkingen met werknemers
We garanderen dat werknemers op een eerlijke en waardige manier worden behandeld, rekening houdend met hun doelstellingen en ambities, en dat er plaats is voor diversiteit op de werkvloer. We hanteren eerlijke arbeidspraktijken, waarbij we de nationale en lokale wetgeving van de landen en gemeenschappen waarin wij actief zijn in acht nemen.

We streven naar het bieden van gelijke kansen ten aanzien van alle aspecten van werkgelegenheid en hanteren of tolereren geen onrechtmatig gedrag op de werkvloer, zoals discriminatie, intimidatie of pesterijen.

Mensenrechten
We zijn ons ervan bewust dat in de eerste plaats de overheden verantwoordelijk zijn voor het bevorderen en beschermen van mensenrechten. We streven ernaar om binnen onze invloedssfeer te werken met overheden en bureaus die mensenrechten ondersteunen en respecteren.

Alle partners worden actief aangemoedigd om de internationale mensenrechten binnen hun werk in acht te nemen.

We tolereren geen schending van mensenrechten en geven geen medewerking en zijn niet medeplichtig aan activiteiten die leiden tot schending van mensenrechten of dit aanmoedigen.

Niemand onder de wettelijke minimumleeftijd mag in het bedrijf werken. 

Wij streven er altijd naar om vertrouwen op te bouwen, gelijke kansen te bevorderen, wederzijds voordeel te bereiken en respect voor menselijke waardigheid en mensenrechten te tonen bij alle relaties die wij aangaan, zoals respect voor culturen, gewoontes, overtuiging, kleur, religie en waarden van individuen en groepen.

Communautaire investeringen
We nemen de overwegingen voor communautaire investeringen op in onze besluitvorming en handelspraktijken en assisteren bij de lokale capaciteitsopbouw teneinde relaties op te bouwen die wederzijds voordeel opleveren.

We zullen bijdragen aan de levenskwaliteit van de gastgemeenschap door innovatieve programma's voor gezondheid, onderwijs, sociale dienstverlening, maar ook culturele en civiele projecten, te ondersteunen.

We streven ernaar om werkgelegenheid en economische kansen te bieden in de gemeenschappen waarin wij actief zijn.

We leggen de nadruk op samenwerking, overleg en partnerschap in onze communautaire investeringsprogramma's. Er is een duurzaamheidsbeleid.

 


 

Beleidsverklaring sustainability

(duurzaamheid)

Het beleid van Schenk Tanktransport is er op gericht om onze werkzaamheden op duurzame wijze uit te voeren. Om dit te bereiken streeft Schenk Tanktransport continu naar verbeteringen in de deelgebieden van maatschappelijk verantwoord ondernemen: people, planet en profit. Om op lange termijn winst voor zowel ondernemer als maatschappij te realiseren moeten deze drie P’s op harmonieuze wijze gecombineerd worden. 

People
Het is de taak en verantwoordelijkheid van alle medewerkers om deze duurzaamheid in de praktijk te brengen. Hiertoe voert Schenk Tanktransport voor haar medewerkers een actief scholings- en opleidingsbeleid, waardoor zij kennis en vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. (Verkeers)veiligheid, het terugdringen van brandstofverbruik en aandacht voor persoonlijke gezondheid zijn speerpunten in ons beleid. Daar waar mogelijk wordt dit beleid verder ondersteund door technische hulpmiddelen als onder andere lane guard, adaptive cruise control en achteruitrijdcamera’s. 

Planet
Verantwoordelijkheid voor het (leef)milieu wordt gerealiseerd met behulp van een modern wagenpark voorzien van zuinige- en schone motoren en stillere banden. Ons meerjarig en ambitieus brandstofbesparingsproject “Fuel Focus”  zal zorgen voor een reductie van de CO2 uitstoot. 

Adequate reactie in geval van incidenten op basis van een uitgebreid Emergency Response Plan  draagt bij aan bescherming van het milieu. Biologisch afbreekbare  schoonmaakmiddelen, recycling van afvalproducten, het monitoren van water- en energiegebruik en een afvalscheidingsprogramma dient om het milieu minder te belasten.  

Profit
Een financieel gezond bedrijf en langdurige samenwerking met partners (opdrachtgevers en leveranciers) zijn een must. Hoogstaande veiligheid, kwaliteit en gezondheid met gelijktijdig focus op kosten zal leiden tot continuïteit van de onderneming binnen de gekozen marktgebieden. 

Om bovenstaande te onderschrijven neemt Schenk Tanktransport deel aan het Responsible Care programma van CEFIC. Alle partijen in transport kunnen ten aanzien van duurzaamheid veel van elkaar leren. Schenk Tanktransport wil daarom een open gesprekspartner zijn om tot daadwerkelijke verbeteringen te komen. 

Wij zijn er van overtuigd dat deze inspanningen zullen leiden tot een verhoogd welzijn van onze medewerkers en onze omgeving, een gunstige invloed zullen hebben op onze klanttevredenheid en zullen bijdragen aan een toename van onze competiviteit.

 


 

SCHENK ESG Reports

Download hier het Schenk ESG Report 2023

Download hier het Schenk ESG Report 2022